โรงพยาบาลรามคำแหง
RAMKHAMHAENGHOSPITAL


** ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้ ** 
ลำดับที่
ตำแหน่ง
เพศ
วุฒิ
คุณสมบัติ
อัตราที่รับ
1
เจ้าหน้าที่บุคคล
แผนก บุคคล
ชาย
ปริญญาตรี
สาขา นิติศาสตร์, สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
(ด่วน)
2
Customer Service
แผนก ห้องฉุกเฉิน
หญิง
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
3
เจ้าหน้าที่โภชนากร
แผนก โภชนาการ
หญิง
ปริญญาตรี
สาขา อาหารและโภชนาการ
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
4
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แผนก ตรวจสอบภายใน
ชาย,หญิง
ปริญญาตรี
สาขาบัญชี
อายุไม่เกิน 30 ปี
ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1 อัตรา
5
เจ้าหน้าที่ทำบัตร
แผนก เวชระเบียน
ชาย
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
6
พยาบาลฝึกอบรม
หญิง
ปริญญาตรี
สาขา พยาบาลศาสตร์
อายุไม่เกิน 45 ปี
มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม
1 อัตรา
7
รองหัวหน้าแม่บ้าน
แผนก แม่บ้าน
ชาย
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีประสบการณ์แม่บ้าน
1 อัตรา
8
เจ้าหน้าที่การเงินนอก
แผนก การเงินนอก
ชาย
ปวส. , ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
9
ผู้ช่วยพยาบาล
หญิง
ผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบัน
ศึกษาจากรัฐบาลเท่านั้น
อายุไม่เกิน 30 ปี
5 อัตรา
10
เจ้าหน้าที่การเงินใน
แผนก การเงินใน
ชาย,หญิง
ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
3 อัตรา
11
เจ้าหน้าที่เวรเปล
แผนก เวรเปล
ชาย , หญิง
ม.6 , ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
หลายอัตรา

12

พนักงานผู้ช่วยแพทย์,พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
แผนก OPD , WARD , Special Unit
หญิง
ม.6 , ปวช.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
ต้องผ่านการเรียนบริบาล
หลายอัตรา
13
เจ้าหน้าที่ ADMISSION
แผนก ADMISSION
ชาย
ม.6 , ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
14
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวส.
สาขาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์
อายุไม่เกิน 30 ปี
5 อัตรา
15
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า
แผนก ห้องผ้า
หญิง
ม. 3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
16
เจ้าหน้าที่บัตรบน
แผนก เวชระเบียน
ชาย
ม.6 , ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
17
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
1 อัตรา
18
พนักงานผู้ช่วยฝ่ายงานแม่บ้าน
แผนก แม่บ้าาน
หญิง
ป.6 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 40 ปี
2 อัตรา
19
พนักงานขับรถ
แผนก ยานพาหนะ
ชาย
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 3 ปี ขึ้นไป
รู้เส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดี
1 อัตรา
20
พนักงานรับโทรศัพท์
แผนก OPERATOR
หญิง
ม.6 , ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
3 อัตรา
21
ผู้ช่วยฯ
แผนก X-RAY
ชาย,หญิง
ม.6 , ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา


หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเนาเรียน รด.(เฉพาะเพศชาย)
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น
5. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
ทุกตำแหน่งกำหนดอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
เพศชายทุกตำแหน่งต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด. แล้ว
หากใบสมัครของท่านหลักฐานไม่ครบ ไม่รับพิจารณาใบสมัคร
กรุณาแต่งกายสุภาพ
สนใจติดต่อสมัครด่วน ณ ฝ่ายบุคคล โรงพยาบาลรามคำแหง ( อาคาร 5 ชั้น 4 )
โทร. 0–2743–9999 , 0-2374-0200-16 ต่อ 5490, 5491 และ 5492
ในวันเวลาราชการ ( วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลา 08.00 น. – 16.00 น. )

UPDATE : 2 มีนาคม 2558 / HR.