โรงพยาบาลรามคำแหง
RAMKHAMHAENGHOSPITAL


มีความต้องการรับสมัครบุคลากรดังนี้
ลำดับที่
ตำแหน่ง
เพศ
วุฒิ
คุณสมบัติ
อัตราที่รับ
1
ผู้ช่วยการตลาด
แผนก การตลาด
หญิง
ปวช.,ปวส
ทุกสาขา

อายุไม่เกิน 30 ปี
- สามารถใช้ Graphic Desing ออกแบบสิ่งพิมพ์
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , illustrator

1 อัตรา
2
เจ้าหน้าที่การเงินนอก
แผนก การเงินนอก
ชาย,หญิง
ปวส.,ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
3
เจ้าหน้าที่การเงินใน
แผนก การเงินใน
ชาย,หญิง
ปวช.,ปวส.
อายุไม่เกิน 30 ปี
3 อัตรา
4
เจ้าหน้าที่บัญชี
แผนก บัญชี
หญิง
ปริญญาตรี
สาขา บัญชี
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
5
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดบริษัทคู่สัญญา
แผนก ส่งเสริมการตลาดบริษัทคู่สัญญา
หญิง
ปริญญาตรี
สาขาการตลาด,สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
6
พนักงานผู้ช่วยฝ่ายงานแม่บ้าน
แผนก แม่บ้าน
หญิง
ป.6 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 40 ปี
5 อัตรา
ด่วน
7
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้านฝ่ายจัดเลี้ยง
แผนก แม่บ้าน
หญิง
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
8
พยาบาลศูนย์คุณภาพ
หญิง
ปริญญาตรี
สาขา พยาบาลศาสตร์
อายุไม่เกิน 45 ปี
มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม
1 อัตรา
9
รองหัวหน้าแม่บ้าน
แผนก แม่บ้าน
ชาย
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีประสบการณ์แม่บ้าน
1 อัตรา
10
Computer Support
แผนก คอมพิวเตอร์
ชาย,หญิง
ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์
อายุไม่เกิน 30 ปี
หลายอัตรา
11
Developer
แผนก คอมพิวเตอร์
ชาย,หญิง
ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์
อายุไม่เกิน 30 ปี
หลายอัตรา
12
DBA. ( SQL Server)
แผนก คอมพิวเตอร์
ชาย,หญิง
ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์
อายุไม่เกิน 30 ปี
หลายอัตรา
13
System Admin & Network Admin
แผนก คอมพิวเตอร์
ชาย,หญิง
ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์
อายุไม่เกิน 30 ปี
หลายอัตรา
14
เซลล์
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย,หญิง
ปริญญาตรี
สาขา พยาบาลศาสตร์
อายุไม่เกิน 30 ปี
มีประสบการณ์ OR (พิจารณาพิเศษ)
มีใบประกอบหรือไม่มี รับ
1 อัตรา
15
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวส.
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
16
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า
แผนก ห้องผ้า
ชาย
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถขับรถยนต์ ได้
มีใบขับข
ี่
1 อัตรา
17
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า
แผนก ห้องผ้า
หญิง
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปี
2 อัตรา
18
ผู้ช่วยพยาบาล
หญิง
ผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบันศึกษา
จากรัฐบาลเท่านั้น
อายุไม่เกิน 30 ปี
30 อัตรา

19

พนักงานผู้ช่วยแพทย์,พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
แผนก OPD , WARD , Special Unit
หญิง
ม.6 , ปวช.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
ต้องผ่านการเรียนบริบาล
หลายอัตรา
20
พนักงานส่งอาหาร ครัวอิสลาม
แผนก ครัวอิสลาม
ชาย,หญิง
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 30 ปี
นับถือศาสนาอิสลาม
มีหนังสือรับรองจากอิหม่ามประจำมัสยิด
2 อัตรา
21
ช่าง
แผนก ซ่อมบำรุง
ชาย

ปวส.
สาขา ไฟฟ้า

อายุไม่เกิน 30 ปี
3 อัตรา

22
ช่างยนต์
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวช.,ปวส.
สาขา ช่างยนต์
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
23
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม
แผนก ทัตกรรม
หญิง
ม.6,ปวช.,ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
24
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย,หญิง
ม.6,ปวช.,ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
2 อัตรา
25
พนักงานขับรถ
แผนก ยานพาหนะ
ชาย
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 3 ปี ขึ้นไป
รู้เส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดี
2 อัตรา

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเนาเรียน รด.(เฉพาะเพศชาย)
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น
5. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
ทุกตำแหน่งกำหนดอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
เพศชายทุกตำแหน่งต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด. แล้ว
หากใบสมัครของท่านหลักฐานไม่ครบ ไม่รับพิจารณาใบสมัคร
กรุณาแต่งกายสุภาพ
สนใจติดต่อสมัครด่วน ณ ฝ่ายบุคคล โรงพยาบาลรามคำแหง ( อาคาร 5 ชั้น 4 )
โทร. 0–2743–9999 , 0-2374-0200-16 ต่อ 5490, 5491 และ 5492
ในวันเวลาราชการ ( วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลา 08.00 น. – 16.00 น. )

UPDATE :29 กรกฎาคม 2557 / HR.