โรงพยาบาลรามคำแหง
RAMKHAMHAENGHOSPITAL


** ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้ ** 
ลำดับที่
ตำแหน่ง
เพศ
วุฒิ
คุณสมบัติ
อัตราที่รับ
1
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
แผนก เวชระเบียน
หญิง
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
2
Customer Service
แผนก OPD
หญิง
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
1 อัตรา
3
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดบริษัทคู่สัญญา
แผนก ส่งเสริมการตลาดบริษัทคู่สัญญา
หญิง
ปริญญาตรี
สาขาการตลาด,สาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
4
พนักงานผู้ช่วยฝ่ายงานแม่บ้าน
แผนก แม่บ้าน
หญิง
ป.6 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 40 ปี
5 อัตรา
5
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้านฝ่ายจัดเลี้ยง
แผนก แม่บ้าน
หญิง
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
6
พยาบาลศูนย์คุณภาพ
หญิง
ปริญญาตรี
สาขา พยาบาลศาสตร์
อายุไม่เกิน 45 ปี
มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม
1 อัตรา
7
รองหัวหน้าแม่บ้าน
แผนก แม่บ้าน
ชาย
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีประสบการณ์แม่บ้าน
1 อัตรา
8
พนักงานส่งอาหาร ครัวอิสลาม
แผนก ครัวอิสลาม
ชาย,หญิง
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 30 ปี
นับถือศาสนาอิสลาม
มีหนังสือรับรองจากอิหม่ามประจำมัสยิด
2 อัตรา
9
ผู้ช่วยพยาบาล
หญิง
ผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบัน
ศึกษาจากรัฐบาลเท่านั้น
อายุไม่เกิน 30 ปี
30 อัตรา
10
ช่าง
แผนก ซ่อมบำรุง
ชาย

ปวส.
สาขา ไฟฟ้า

อายุไม่เกิน 30 ปี
3 อัตรา

11
Computer Support
แผนก คอมพิวเตอร์
ชาย,หญิง
ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์
อายุไม่เกิน 30 ปี
หลายอัตรา
12
Developer
แผนก คอมพิวเตอร์
ชาย,หญิง
ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์
อายุไม่เกิน 30 ปี
หลายอัตรา
13
DBA. ( SQL Server)
แผนก คอมพิวเตอร์
ชาย,หญิง
ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์
อายุไม่เกิน 30 ปี
หลายอัตรา
14
System Admin & Network Admin
แผนก คอมพิวเตอร์
ชาย,หญิง
ปริญญาตรี
สาขา คอมพิวเตอร์
อายุไม่เกิน 30 ปี
หลายอัตรา

15

พนักงานผู้ช่วยแพทย์,พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
แผนก OPD , WARD , Special Unit
หญิง
ม.6 , ปวช.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
ต้องผ่านการเรียนบริบาล
หลายอัตรา
16
เซลล์
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย,หญิง
ปริญญาตรี
สาขา พยาบาลศาสตร์
อายุไม่เกิน 30 ปี
มีประสบการณ์ OR (พิจารณาพิเศษ)
มีใบประกอบหรือไม่มี รับ
1 อัตรา
17
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวส.
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
อายุไม่เกิน 30 ปี
3 อัตรา
18
ช่างยนต์
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวช. , ปวส.
สาขา ช่างยนต์
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
19
พนักงานส่งเอกสาร
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ม.6 , ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์,รถยนต์
1 อัตรา
20
ผู้ช่วยช่าง (ซ่อมรถกอล์ฟ)
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ม.6 , ปวช.
สาขา ช่างยนต์
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถซ่อมรถได้พิจารณาพิเศษ
1 อัตรา
21
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
1 อัตรา

22

ผู้ช่วยการตลาด
แผนก การตลาด
หญิง
ปวช. , ปวส.
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้ Graphic Desing ออกแบสิ่งพิมพ์
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , illustrator
1 อัตรา
23
เจ้าหน้าที่การเงิน
แผนก ทันตกรรม
หญิง
ม.6 ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา


หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเนาเรียน รด.(เฉพาะเพศชาย)
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น
5. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
ทุกตำแหน่งกำหนดอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
เพศชายทุกตำแหน่งต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด. แล้ว
หากใบสมัครของท่านหลักฐานไม่ครบ ไม่รับพิจารณาใบสมัคร
กรุณาแต่งกายสุภาพ
สนใจติดต่อสมัครด่วน ณ ฝ่ายบุคคล โรงพยาบาลรามคำแหง ( อาคาร 5 ชั้น 4 )
โทร. 0–2743–9999 , 0-2374-0200-16 ต่อ 5490, 5491 และ 5492
ในวันเวลาราชการ ( วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลา 08.00 น. – 16.00 น. )

UPDATE 21 พฤศจิกายน 2557 / HR.