โรงพยาบาลรามคำแหง
RAMKHAMHAENGHOSPITAL


** ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้ ** 
ลำดับที่
ตำแหน่ง
เพศ
วุฒิ
คุณสมบัติ
อัตราที่รับ
1 หัวหน้า
แผนก โภชนาการ
หญิง ปริญญาตรี
สาขาอาหารและโภชนาการ
อายุไม่เกิน 35 ปี
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1 อัตรา

2

หัวหน้า
แผนก ซ่อมบำรุง
ชาย
ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
หรือ วิศวกรรมสาขาอื่นๆ
หากมีประสบการณ์หัวหน้าช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1 อัตรา

3

วิศวกร
แผนก ซ่อมบำรุง
ชาย
ปริญญาตรี
สาขา วิศวกรรมโยธา
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา

4

พนักงานผู้ช่วยฝ่ายงานแม่บ้าน
แผนก แม่บ้าน
หญิง
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปี
หลายอัตรา
ด่วน
5 นักโภชนากร
แผนก โภชนาการ
หญิง ปริญญาตรี
สาขาอาหารและโภชนาการ
อายุไม่เกิน 30 ปี 2 อัตรา
6
Customer Service
แผนก OPD
หญิง
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2 อัตรา
7
เจ้าหน้าที่ทำบัตร
แผนก เวชระเบียน
ชาย
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
8
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
แผนก เวชระเบียน
หญิง
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
9
พยาบาลฝึกอบรม
หญิง
ปริญญาตรี
สาขา พยาบาลศาสตร์
อายุไม่เกิน 45 ปี
มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม
1 อัตรา
10
รองหัวหน้าแม่บ้าน
แผนก แม่บ้าน
ชาย
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีประสบการณ์แม่บ้าน
1 อัตรา
11 ช่าง
แผนก ซ่อมบำรุง
ชาย ปวส.
สาขา ก่อสร้าง
อายุไม่เกิน 30 ปี 2 อัตรา
12 ช่าง
แผนก ซ่อมบำรุง
ชาย ปวส.
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อายุไม่เกิน 30 ปี 2 อัตรา
13
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวส.
สาขาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์
อายุไม่เกิน 30 ปี
4 อัตรา

14

เจ้าหน้าที่ Admission
แผนก Admission
ชาย
ม.6 , ปวช.,ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
15 ผู้ช่วยทันตกรรม
แผนก ทันตกรรม
หญิง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
เท่านั้น
อายุไม่เกิน 30 ปี 2 อัตรา
16 พนักงานขับรถ
แผนก ยานพาหนะ
ชาย ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 3 ปีขึ้นไป
รู้เส้นทางใน กทม. เป็นอย่างดี
1 อัตรา
17
ผู้ช่วยช่างซ่อมรถกอล์ฟ
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวช.
สาขาช่างยนต์
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
18
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย, หญิง
ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3 อัตรา
19
ผู้ช่วยพยาบาล
หญิง
ผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบัน
ศึกษาจากรัฐบาลเท่านั้น
อายุไม่เกิน 30 ปี
5 อัตรา

20

พนักงานผู้ช่วยแพทย์,พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
แผนก OPD , WARD , Special Unit
หญิง
ม.6 , ปวช.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
ต้องผ่านการเรียนบริบาล
หลายอัตรา

21

พนักงานส่งเอกสาร
แผนก บัญชี
ชาย
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
1 อัตรา

22

เจ้าหน้าที่ห้องผ้า
แผนก ห้องผ้า
ชาย
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปี
สามารถขับรถยนต์ได้
1 อัตรา

23

เจ้าหน้าที่การเงิน
แผนก ทันตกรรม
หญิง
ม.6, ปวช., ปวส.
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา


หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเนาเรียน รด.(เฉพาะเพศชาย)
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น
5. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
ทุกตำแหน่งกำหนดอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
เพศชายทุกตำแหน่งต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด. แล้ว
หากใบสมัครของท่านหลักฐานไม่ครบ ไม่รับพิจารณาใบสมัคร
กรุณาแต่งกายสุภาพ
สนใจติดต่อสมัครด่วน ณ ฝ่ายบุคคล โรงพยาบาลรามคำแหง ( อาคาร 5 ชั้น 4 )
โทร. 0–2743–9999 , 0-2374-0200-16 ต่อ 5490, 5491 และ 5492
ในวันเวลาราชการ ( วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลา 08.00 น. – 16.00 น. )

UPDATE : 26 พฤศจิกายน 2558 / HR.