โรงพยาบาลรามคำแหง
RAMKHAMHAENGHOSPITAL


** ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้ ** 
ลำดับที่
ตำแหน่ง
เพศ
วุฒิ
คุณสมบัติ
อัตราที่รับ
1 ผู้ช่วยฯ
แผนก X-RAY
หญิง ม.6, ปวช., ปวส. อายุไม่เกิน 30 ปี 3 อัตรา
2 เจ้าหน้าที่บุคคล
แผนก บุคคล
ชาย ปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 30 ปี 1 อัตรา
ด่วน
3
เจ้าหน้าที่การตลาด
แผนก การตลาด
หญิง
ปวส.หรือเทียบเท่า
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop
โพส Facebook, Twitter
1 อัตรา

4

พนักงานผู้ช่วยฝ่ายจัดเลี้ยง,
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน WARD
แผนก แม่บ้าน
หญิง
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปี
หลายอัตรา
ด่วนมาก

5

แม่บ้าน
แผนก ICU. C, OR, NS
หญิง
ป.6, ม.3, ม.6
อายุไม่เกิน 35 ปี
5 อัตรา
6
เจ้าหน้าที่การเงิน
(แผนก การเงินใน)
หญิง, ชาย
ม.6, ปวช., ปวส.
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
7
เจ้าหน้าที่ทำบัตร
แผนก เวชระเบียน
ชาย

ปริญญาตรี ทุกสาขา

อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
8
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
แผนก เวชระเบียน
หญิง

ปริญญาตรี ทุกสาขา

อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
9
Customer Service
แผนก OPD
หญิง
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
1 อัตรา
10 เจ้าหน้าที่บัญชี
แผนก บัญชี
หญิง ปริญญาตรี
สาขาบัญชี
อายุไม่เกิน 30 ปี 1 อัตรา

11

เจ้าหน้าที่ Admission
แผนก Admission
ชาย
ม.6 , ปวช.,ปวส.
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
12
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนก ช่างเครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวส.
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
13
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวส.
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อายุไม่เกิน 30 ปี
4 อัตรา
14
ผู้ช่วยช่างซ่อมรถกอล์ฟ
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวช.
สาขาช่างยนต์
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
15
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แผนก เครื่องมือแพทย์
หญิง
ม.6, ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
1 อัตรา
16

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(แผนก พยาธิวิทยา)

หญิง

ม.6 , ปวช. ,ปวส.

อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

1 อัตรา
17 ผู้ช่วยช่าง
แผนก ซ่อมบำรุง
ชาย

ม.6, ปวช.

อายุไม่เกิน 30 ปี 1 อัตรา
18 เจ้าหน้าที่เวรเปล
แผนก เวรเปล
ชาย ม.6, ปวช., ปวส.
อายุไม่เกิน 30 ปี 6 อัตรา
19 พนักงานครัวอิสลาม
แผนก ครัวอิสลาม
ชาย,หญิง ม.3 ขึ้นไป

อายุไม่เกิน 30 ปี
นับถือศาสนาอิสลาม
มีหนังสือรับรองจากอิหม่ามประจำมัสยิด

1 อัตรา
20 ผู้ช่วยทันตกรรม
แผนก ทันตกรรม
หญิง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
อายุไม่เกิน 30 ปี 2 อัตรา
21 ผู้ช่วยบริการฯ
แผนก บริการและลูกค้าสัมพันธ์
หญิง ม.6, ปวช., ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
1 อัตรา
22
ผู้ช่วยพยาบาล
หญิง
ผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบัน
ศึกษาจากรัฐบาลเท่านั้น
อายุไม่เกิน 30 ปี
5 อัตรา

23

พนักงานผู้ช่วยแพทย์,พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
แผนก OPD , WARD , Special Unit
หญิง
ม.6 , ปวช.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
ต้องผ่านการเรียนบริบาล
หลายอัตรา


หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเนาเรียน รด.(เฉพาะเพศชาย)
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น
5. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
ทุกตำแหน่งกำหนดอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
เพศชายทุกตำแหน่งต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด. แล้ว เท่านั้น
หากใบสมัครของท่านหลักฐานไม่ครบ ไม่รับพิจารณาใบสมัคร
กรุณาแต่งกายสุภาพ
สนใจติดต่อสมัครด่วน ณ ฝ่ายบุคคล โรงพยาบาลรามคำแหง ( อาคาร 5 ชั้น 4 )
โทร. 0–2743–9999 , 0-2374-0200-16 ต่อ 5490, 5491 และ 5492
ในวันเวลาราชการ ( วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลา 08.00 น. – 16.00 น. )

UPDATE : 11 กุมภาพันธ์ 2559 / HR.