โรงพยาบาลรามคำแหง
RAMKHAMHAENGHOSPITAL


** ต้องการรับบุคลากรเข้าร่วมงาน ดังนี้ ** 
ลำดับที่
ตำแหน่ง
เพศ
วุฒิ
คุณสมบัติ
อัตราที่รับ
1 เจ้าหน้าที่บุคคล
แผนก บุคคล
ชาย ปริญญาตรี (สาขานิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
(เท่านั้น)
อายุไม่เกิน 30 ปี 1 อัตรา
(ด่วน)
2 เจ้าหน้าที่ทำบัตร
แผนก เวชระเบียน
ชาย ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
(เท่านั้น)
อายุไม่เกิน 30 ปี 1 อัตรา
3 เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
แผนก เวชระเบียน
หญิง ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
(เท่านั้น)
อายุไม่เกิน 30 ปี

2 อัตรา

4
เจ้าหน้าที่การตลาด
แผนก การตลาด
หญิง
ปวส.หรือเทียบเท่า
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Photoshop
โพส Facebook, Twitter
1 อัตรา

5

พนักงานผู้ช่วยฝ่ายจัดเลี้ยง,
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน WARD
แผนก แม่บ้าน
หญิง
ม.3 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปี
หลายอัตรา
ด่วนมาก

6

แม่บ้าน
แผนก ICU. C, OR, NS
หญิง
ป.6, ม.3, ม.6
อายุไม่เกิน 35 ปี
5 อัตรา
7
เจ้าหน้าที่การเงิน
(แผนก การเงินใน)
หญิง, ชาย
ม.6, ปวช., ปวส.
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
8
Customer Service
แผนก OPD
หญิง
ปริญญาตรี
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
1 อัตรา
9
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนก ช่างเครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวส.
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อายุไม่เกิน 30 ปี
2 อัตรา
10
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวส.
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อายุไม่เกิน 30 ปี
4 อัตรา
11
เจ้าหน้าที่สต็อก
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวช., ปวส.
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
12
ผู้ช่วยช่างซ่อมรถกอล์ฟ
แผนก เครื่องมือแพทย์
ชาย
ปวช.
สาขาช่างยนต์
อายุไม่เกิน 30 ปี
1 อัตรา
13
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แผนก เครื่องมือแพทย์
หญิง
ม.6, ปวช. , ปวส.
ทุกสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
1 อัตรา
14 ผู้ช่วยช่าง
แผนก ซ่อมบำรุง
ชาย

ม.6, ปวช.

อายุไม่เกิน 30 ปี 1 อัตรา
15 เจ้าหน้าที่เวรเปล
แผนก เวรเปล
ชาย ม.6, ปวช., ปวส.
อายุไม่เกิน 30 ปี 6 อัตรา
16 ผู้ช่วยทันตกรรม
แผนก ทันตกรรม
หญิง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
อายุไม่เกิน 30 ปี 2 อัตรา
17 ผู้ช่วยฯ
แผนก X-RAY
หญิง ม.6, ปวช., ปวส. อายุไม่เกิน 30 ปี 3 อัตรา
18
ผู้ช่วยพยาบาล
หญิง
ผู้ช่วยพยาบาลจากสถาบัน
ศึกษาจากรัฐบาลเท่านั้น
อายุไม่เกิน 30 ปี
5 อัตรา
19

พนักงานผู้ช่วยแพทย์,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนก (OPD,WARD,Special Unit)

หญิง
ม.6, ปวช. (เท่านั้น)
อายุไม่เกิน 30 ปี
(ต้องผ่านการเรียนบริบาล)
หลายอัตรา
20 เจ้าหน้าที่ Admission
แผนก Admission
ชาย,หญิง ม.6 ,ปวช ,ปวส
(เท่านั้น)
อายุไม่เกิน 30 ปี

2 อัตรา

21

เจ้าหน้าที่การเงินนอก
แผนก การเงินนอก

ชาย ม.6 ,ปวช ,ปวส
(เท่านั้น)
อายุไม่เกิน 30 ปี

2 อัตรา

22

เจ้าหน้าที่ห้องผ้า
( แผนก ห้องผ้า
)

ชาย ม.3 ขึ้นไป

อายุไม่เกิน 35 ปี
- สามารถขับรถยนต์ได้

1 อัตราหลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น
3. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเนาเรียน รด.(เฉพาะเพศชาย)
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 แผ่น
5. รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ
ทุกตำแหน่งกำหนดอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
เพศชายทุกตำแหน่งต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด. แล้ว เท่านั้น
หากใบสมัครของท่านหลักฐานไม่ครบ ไม่รับพิจารณาใบสมัคร
กรุณาแต่งกายสุภาพ
สนใจติดต่อสมัครด่วน ณ ฝ่ายบุคคล โรงพยาบาลรามคำแหง ( อาคาร 5 ชั้น 4 )
โทร. 0–2743–9999 , 0-2374-0200-16 ต่อ 5490, 5491 และ 5492
ในวันเวลาราชการ ( วันจันทร์ – วันศุกร์, เวลา 08.00 น. – 16.00 น. )

UPDATE : 31 มีนาคม 2559 / HR .