ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลรามคำแหง
 • การตรวจหาภาวะหลอดเลือดส่วนปลายแข็งตัวและอุดตันด้วยเครื่อง ABI
 • การตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายเพื่อตรวจโรคและทดสอบสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography/ECHO)
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตัว (Holter Monitor)
 • เครื่องมือที่ช่วยตรวจ วินิจฉัยโรคหัวใจ การตรวจด้วยเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ CT 64 Slice
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจแบบใช้ยากระตุ้น
 • การตรวจหัวใจโดยวิธีการส่องกล้อง (TEE)รักษาหัวใจคุณด้วยเครื่องมือทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
แพทย์ผู้ทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ
 • แผนกสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) และฉีดสี ตรวจหลอดเลือดหัวใจ
 • แผนกขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูนและการดามด้วยขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty หรือ PTCA & Stent)
 • แผนกรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ ด้วยเครื่อง Carto Technology
 • แผนกตรวจ & วินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะ (EP & RF Ablation)
 • แผนกฉุกเฉินโรคหัวใจ (Chest Pain & Heart Attack)
 • แผนกผ่าตัดหัวใจ
  - ผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Surgery)
  - ผ่าตัดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียม (Off Pump)
  - ผ่าตัดให้แผลเล็กที่สุดด้วยวิธีที่เรียกว่า (Minimally Invasive Cardiac Surgery)
 • แผนกฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Pacemaker) รักษาหัวใจคุณด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • อื่นๆ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รถ CCU เคลื่อนที่ ที่กว้างขวาง และครบครันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและ
  Hotline (083-990-8989) ปรึกษาปัญหาโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่อง CARTO 3D System คลื่นวิทยุจี้สลายอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติมีอยู่หลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของหัวใจเต้นผิดปกติ หากไม่มีอาการรุนแรงก็อาจ
รักษาด้วยการทานยาได้แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าต้องทานยาไปตลอดและอาจได้รับผลข้างเคียงจากยาได้อาทิความดันต่ำลง
หัวใจเต้นช้าลง อาจรุนแรงถึงขั้นสายตามองเห็นไม่ชัดเจน ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติหรือหัวใจล้มเหลวได้ แพทย์จึง
แนะนำวิธีการรักษาทางเลือกโดยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องตรวจวิเคราะห์
ระบบนำไฟฟ้าหัวใจ (EP System) กับเครื่องค้นหาตำแหน่งของการเกิดวงจรไฟฟ้าภายในหัวใจ (CARTO 3D System)
ที่มีมากกว่า 1 จุด สร้างภาพเป็นระบบ 3 มิติ ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย
โรคหัวใจเต้นผิดปกติได้เป็นอย่างดีมีโอกาสหาย 95 % ในผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดปกติธรรมดาและมากถึง 70 % ในผู้ป่วย
ชนิดซับซ้อน โดยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคหัวใจที่เป็น อีกทั้งไม่ต้องเสี่ยงกับรังสีเอกซเรย์ในการรักษาทำให้
แพทย์สามารถทำการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

เครื่องอัลตราซาวด์หัวใจ (IVUS)
เครื่องกรอกากเพชรความเร็วสูง (Rotablator)
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (High Speed 64 Slices CT Scan)

นวัตกรรมที่ช่วยให้การย่อยสลายสิ่งอุดตันในหลอดเลือดของผู้ป่วยที่หัวใจตีบสนิทอย่างง่ายดาย รวมถึงเครื่องมืออัลตราซาวด์ (IVUS) แบบใหม่ที่ช่วยให้แพทย์สามารถเห็นสภาพการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจถึง 360 องศา และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (High Speed 64 Slices CT Scan) ที่สามารถตรวจสอบหาความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องกรอความเร็วสูง
สำหรับสลายสิ่งอุดตันในหลอดเลือดได้อีก แม้ว่าจะหนักถึงขั้นตีบ 100 เปอร์เซ็นต์ก็ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันทันสมัยที่เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการการรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี


Package Heart Center
การตรวจด้วยการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
อัตราเหมาจ่าย 25,000 : นอนพักในโรงพยาบาล 1 คืน
ในผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ การตรวจสวนหัวใจเพื่อตรวจลักษณะและสภาวะของหลอดเลือดหัวใจว่ามีการตีบตัน
ที่ระดับไหน ตีบมากน้อยเพียงใด เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการต่างๆ ของโรคหัวใจโดยละเอียด เพื่อการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง

การตรวจฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
อัตราเหมาจ่าย 120,000 บาท:นอนพักในโรงพยาบาล 2 คืน
หลังจากตรวจเลือดหัวใจตีบ ผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และหรือการใส่โครงค้ำยัน (ขดลวด) เส้นเลือดเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจ ทำให้การไหลเวียนโลหิตผ่านหลอดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้สะดวกขึ้น เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยผู้ป่วยได้มากขึ้น

รายการที่รวมอยู่ใน Package
* ค่าห้องพัก , ค่าอาหาร , ค่าบริการพยาบาล (ตามจำนวนวันใน Package)
* ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ , ยา และเวชภัณฑ์ ยกเว้นยาละลายลิ่มเลือด (ถ้ามี) ที่ใช้ในห้องสวนหัวใจ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในห้อง CCU และวอร์ด)
* ค่าตรวจพื้นฐานทางห้องปฎิบัติการ CBC , BUN , Creatinine , HIV , X-RAY ปอด , EKG
* ค่าอุปกรณ์สายสวน 1 ตำแหน่ง (ยกเว้น Stent )

รายการที่ไม่รวมอยู่ใน Package
* ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่พักในโรงพยาบาลเกินกว่าที่กำหนดใน Package ซึ่งรวมถึงค่าห้องพัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ซึ่งจะคิดเพิ่มเติมราคา Package
* ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉินหรือการใช้ Balloon Pump หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมจาก Package
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน
* ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาตามโปรแกรมนี้
* ค่าแพทย์ที่ทำการขยายหลอดเลือด
* ค่าขดลวด (Stent)
* กรณีใช้ Balloon มากกว่า 1 เส้นทางโรงพยาบาลจะคิดค่า Balloon เพิ่มเส้นละ 30,000 บาท และสายสวนที่ใช้มากกว่า 1 ตำแหน่ง
* ค่ายาและเวชภัณฑ์ สำหรับนำกลับบ้าน
* ค่าใช้จ่ายต่างๆในห้อง CCU และ WARD

 

บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 -2743- 9999 , 0-2374-0200-16 แฟกซ์ 0 2374 0804