โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี   อัตราเหมาจ่าย 96,500บาท

 

การรักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์

        นิ่วในถุงน้ำดีเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยมักจะทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นปวดท้องอย่างรุนแรงอาหารไม่ย่อยแน่นอึดอัดจุกเสียด อาจมีอาการอักเสบของถุงน้ำดีอย่างเฉียบพลันหรือเป็นสาเหตุในตับอ่อนอักเสบ ซึ่งถ้ามีอาการต่างๆดังกล่าวแล้วพบว่าการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกจะได้ผลดีที่สุด และผู้ป่วยมักจะหายขาดจากอาการดังกล่าว

    ปัจจุบันการรักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์นับเป็นการรักษาแบบมาตรฐาน ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากแผลผ่าตัดใหญ่ๆอีกต่อไป

ทำไมถึงต้องส่องกล้อง
- การใช้กล้องวิดิทัศน์ สามารถลดความเจ็บปวดจากแผลผ่าตัดหน้าท้องทั่วไปได้อย่างมาก
- ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหว และรับประทานอาหารได้ในวันแรก หลังการผ่าตัด
- ลดเวลาที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหลังผ่าตัดให้เหลือเพียงประมาณ2-3วัน เมื่อเทียบกับการผ่าตัดหน้าท้องที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาล
ประมาณ 6-7 วัน
- สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาร 30-40 %
- ผู้ป่วยสามารถกลับไปประกอบกิจการงานได้เร็วกว่าการผ่าตัดทางหน้าท้องตามปกติ

อัตราเหมาจ่าย รวมถึง
- ค่าแพทย์ผู้ทำการรักษา ค่าวิสัญญีแพทย์
- ค่าเครื่องมือ และกล้องวิดิทัศน์ในห้องผ่าตัด
- ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าเครื่องมือแพทย์
- ค่าห้องพิเศษเดี่ยว รวมอาหาร 2 คืน 3 วัน
- ค่าตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมผู้ป่วยให้พร้อมก่อนผ่าตัด ได้แก่ CBC, UA, FBS, SGOT, Cr, EKG, ALK, K, Chest X-Ray, Patho ,T.Bill

อัตราค่าเหมาจ่าย ไม่รวมถึง
- ค่ายา ที่ใช้รักษาโรคอื่นที่ไม่ใช่ถุงน้ำดี และค่าใช้จ่ายในการส่องกล้อง
- ค่าตรวจวิเตราะห์ทางห้องปฏิบัติการ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับการผ่าตัดถุงน้ำดี
- ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับโรคอื่นๆ นอเหนือจากถุงน้ำดี
- การนอนพักที่โรงพยาบาลเกินกว่า 3 วัน
- กรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น โรงพยาบาลจะคิดค่ารักษาพยาบาลตามความเป็นจริงในอัตราปกติ

สายด่วนสุขภาพโทร 0-2743-9999 , 0-2374-0200-16

 


Up Date 21 กันยายน 2558