โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคสะเก็ดเงิน

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

โรคสมองเสื่อมแท้และโรคสมองเสื่อมเทียม

พญ.อริยา ทิมา แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา

พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กยุคปัจจุบัน

พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

ศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม

พญ.อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจอประสาทตา

RSV โรคที่พบบ่อยในหน้าฝน

ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจในเด็ก