โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กยุคปัจจุบัน

พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์  
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก