โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคสมองเสื่อมแท้และโรคสมองเสื่อมเทียม

พญ.อริยา ทิมา
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา