โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

สัญญาณอันตราย ของหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

นพ.นิธิ สัมมาชีพวิศวกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ

ความเสื่อมของกระดูกในผู้สูงอายุ

นพ.สุรศักดิ์ อินทชื่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ปวดหัวบ่อยอาจเสี่ยงโรคเนื้องอกในสมอง

นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์

โรคงูสวัด

นพ.พรชัย โพธินามทอง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์

โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ