อบรมดับเพลิงประจำปี 2558
อบรมดับเพลิงประจำปี 2558
November 24 / 2015

 

 

การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 

 

เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ที่อยู่ภายในพื้นที่บริเวณของโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลรามคำแหง 
จึงได้มีการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ความชำนาญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้