ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. คิ ฤกษ์ชูชิต

ชื่อ
คิ ฤกษ์ชูชิต
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
2543 - 2548 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
2549 - 2552 อ.ว., อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา รพ.ราชวิถี
วุฒิบัตร :
อ.ว., อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งปอด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 13:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)

ดร.นพ. จรุงไทย เดชเทวพร

ชื่อ
จรุงไทย เดชเทวพร
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาประสาทวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.) สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปและประสาทวิทยา
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อ.ว.) สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
Fellow of Americar Academy of Neurology (FAAN)
การศึกษาหลังปริญญา :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดคลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล Honorary Clinical Assistant in Clinical Neurophysiology (EMG) และ Fellow in Clinical Neuromuscular disease จากโรงพยาบาลประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์แห่งชาติ จตุรัสราชินี กรุงลอนดอน และสถาบันประสาทวิทยามหาวิทยาลัย UCL กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคประสาทวิทยาและอายุรศาสตร์ทั่วไป
โรคเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
โรคภูมิแพ้ตนเองของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ
โรคมัยแอสทิเนีย กราวิส (MG)
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:30 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 17:30 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อาทิตย์ 09:30 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

นพ. จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล

ชื่อ
จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Operative and Restoration
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

นพ. จัตุรงค์ ภูพรวิวัฒน์

ชื่อ
จัตุรงค์ ภูพรวิวัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว., (ศัลยกรรมทั่วไป) รพ.ตำรวจ
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
Surgical Observation at Virginia Mason USA
Surgical Observation at Innsbruck Austria
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ผ่าตัดถุงน้ำดี
ลำไส้ใหญ่
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

พญ. จันทร์เพ็ญ ศิริบุญคุ้ม

ชื่อ
จันทร์เพ็ญ ศิริบุญคุ้ม
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาหลังปริญญา :
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อังคาร 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)