โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุรศักดิ์ กึงฮะกิจ

ชื่อ
สุรศักดิ์ กึงฮะกิจ
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รพ.พระมงกุฎ
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก
การศึกษาหลังปริญญา :
Executive MBA, NIDA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ภูมิแพ้
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
เสาร์ 08:00 - 13:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

ทพ. สุรสิทธิ์ นามแก้ว

ชื่อ
สุรสิทธิ์ นามแก้ว
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมทั่วไป
ภาษา :
Thai, English, Arabic
การศึกษา :
ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
Oral Surgery Training
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
General Dentistry ทันตกรรมทั่วไป
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 13:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

นพ. สุรสีห์ พร้อมมูล

ชื่อ
สุรสีห์ พร้อมมูล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล อายุรกรรมโรคไต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์โรคไต วชิรพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate of Tramsplant Immunolgy University of Libertas, Canada
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
KIDNEY TRANSPLANT
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:30 - 19:30 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)

นพ. สุวชัย อินทรประเสริฐ

ชื่อ
สุวชัย อินทรประเสริฐ
สาขาเฉพาะทาง :
สูติ-นรีเวช
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรสูติ-นรีเวช
หนังสืออนุมัติเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
สูตินรีเวชกรรม, วางแผนครอบครัว (คุมกำเนิด)
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช) โทรนัด

ทพญ. สุวรรณา หมู่ขจรพันธ์

ชื่อ
สุวรรณา หมู่ขจรพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตแพทย์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
อังคาร 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พุธ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)