โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. อภิรักษ์ บำเพ็ญบุญ

ชื่อ
อภิรักษ์ บำเพ็ญบุญ
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ประสาทศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พุธ 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

ทพญ. อรพิน ปฐมวงศ์กุล

ชื่อ
อรพิน ปฐมวงศ์กุล
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
รักษารากฟัน
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พฤหัสบดี 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
เสาร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) สัปดาห์ที่ 2,4,5

นพ. อรรณพ เธียรศรีพจมาน

ชื่อ
อรรณพ เธียรศรีพจมาน
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)

ผศ.นพ. อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล

ชื่อ
อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ , กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พ.บ.
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อังคาร 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

ทพ. อรรถพล พงษ์สุทธิพาณิชย์

ชื่อ
อรรถพล พงษ์สุทธิพาณิชย์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมทั่วไป
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมหัตถการ และบูรณะฟันเพื่อความสวยงาม
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) อาทิตย์ที่ 1, 3 ของเดือน