โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สาธิต กรเนศ

ชื่อ
สาธิต กรเนศ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์, กุมารศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัมหิดล, 2520
วุฒิบัตร :
สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2524
สาขากุมารศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 08:30 - 09:30 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม) โทรนัด