โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ฉวีวรรณ จ๋วงพานิช

ชื่อ
ฉวีวรรณ จ๋วงพานิช
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์สาขาโภชนาการ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
กุมารแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
1. แพทย์ประจำบ้านสาขากุมารแพทย์ ที่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. โภชนาการในเด็ก ที่คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี
3. วิทยาลัยกองทัพอากาศ
4. ผู้บริหารระดับสูงด้านวัฒนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)