โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์

ชื่อ
ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์, พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์
อนุมัตรบัตรกุมารเวชศาสตร์อนุสารา พัฒนาการและพฤติกรรม
อนุมัตรบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
Pediatrics at Phramongkutklao Hospital
Child Development and Behavior at Chulalongkorn Memorial Hospital
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เด็กออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า พูดช้า การปรับตัวในวัยรุ่น, พฤติกรรมเด็กเด็กสติปัญญาสูงและต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (การดูแล)
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)