โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ยอดพร หิรัญรัศ

ชื่อ
ยอดพร หิรัญรัศ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อและเบาหวานในเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ภาวะเป็นสาวก่อนวัย
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อังคาร 08:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 08:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)