โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ ศศลักษมณฑ์ ชนะชัย

ชื่อ
ศศลักษมณฑ์ ชนะชัย
สาขาเฉพาะทาง :
นักแก้ไขการพูด
ภาษา :
ไทย
การศึกษา :
ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ภาควิชาสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
วุฒิบัตร :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก) โทรนัด