โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ ปวรรัตน์ สาระพัด

ชื่อ
ปวรรัตน์ สาระพัด
สาขาเฉพาะทาง :
การศึกษาพิเศษ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยปทุมธานี
วุฒิบัตร :
การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา และทางการศึกษาในการประเมินนักเรียน เพื่อคัดแยกและวินิจฉัยเบื้องต้น
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การศึกษาพิเศษ การพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะทางภาษา (ภาษาไทย) สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กออทิสติก เด็กบกพร่องทางสติปัญญา
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)