โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. นนทยา ปัทมภาสพงษ์

ชื่อ
นนทยา ปัทมภาสพงษ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
ศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
General Surgery
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม) เสาร์ที่ 2, 4, 5