โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. วรพจน์ ชุณหคล้าย

ชื่อ
วรพจน์ ชุณหคล้าย
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศัลยศาสตร์ยูโร คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาหลังปริญญา :
Fellow in Urology The Royal Melbourne Hospital, Australia
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร, ปัสสาวะ, นิ่ว, ต่อมลูกหมากโต
การผ่าตัดผ่านกล้องในระบบทางเดินปัสสาวะ
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 19:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
เสาร์ 13:00 - 15:30 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อาทิตย์ 10:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)