โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ศ. นพ. สิระ บุณยะรัตเวช

ชื่อ
สิระ บุณยะรัตเวช
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
จบแพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, University of Edinburgh, RIE, Department of Neurosurgery
วุฒิบัตร :
FRCS (England) 1964
FRCS (Edinburgh) 1964
วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาหลังปริญญา :
FRCS (England) 1964
FRCS (Edinburgh) 1964
วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Neurosurgery, Brain and Spinal cord diseases
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:30 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 2
พฤหัสบดี 09:30 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 2
อาทิตย์ 09:30 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 2