โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. อภิรักษ์ บำเพ็ญบุญ

ชื่อ
อภิรักษ์ บำเพ็ญบุญ
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ประสาทศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พุธ 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)