โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ทวี อังควินิจวงศ์

ชื่อ
ทวี อังควินิจวงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุแพทย์ อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตา และวุ้นตา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2529
วุฒิบัตร :
สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ.2535
การศึกษาหลังปริญญา :
อนุสาขาจักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา, พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคจอตาและวุ้นตา
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 13:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 12:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อาทิตย์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)