โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. จันทร์เพ็ญ ศิริบุญคุ้ม

ชื่อ
จันทร์เพ็ญ ศิริบุญคุ้ม
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาหลังปริญญา :
โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 13:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อังคาร 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
เสาร์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)