โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ผศ.พญ. สุมาลี บุญยะลีพรรณ

ชื่อ
สุมาลี บุญยะลีพรรณ
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา (ต้อหิน)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2547
การศึกษาหลังปริญญา :
ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548 University of Tennessee, USA ปี 2552-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ต้อหิน, ต้อกระจก
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)