โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. บัลลังก์ เอกบัณฑิต

ชื่อ
บัลลังก์ เอกบัณฑิต
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
2535 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
2547 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
2541 อายุรศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
2541 อายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
2547 อายุรศาสตร์ โรคข้อและรูมาติสซั่ม รพ.จุฬาลงกรณ์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
เกาต์, SLE
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 09:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 09:00 - 22:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 11:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์ 08:00 - 11:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม) สัปดาห์ที่ 2, 4