โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพ. ธีระ รัตนศักดิ์

ชื่อ
ธีระ รัตนศักดิ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางคลินิค สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พฤหัสบดี 16:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)