โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพ. ริม เกษสาคร

ชื่อ
ริม เกษสาคร
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟันปลอม)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) 2524, วิทยาศาสตร์การแพทย์บัณฑิต(วท.บ.) 2522 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524
CE Program, Complete Denture จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Implantology Course DGOI ( 2 Year Program ) - 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมรากฟันเทียม
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พฤหัสบดี 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)