โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพ. สุรสิทธิ์ นามแก้ว

ชื่อ
สุรสิทธิ์ นามแก้ว
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมทั่วไป
ภาษา :
Thai, English, Arabic
การศึกษา :
ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
Oral Surgery Training
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
General Dentistry ทันตกรรมทั่วไป
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 13:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 13:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)