โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. เปรมฤดี ปฐมกสิกุล

ชื่อ
เปรมฤดี ปฐมกสิกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ท.บ., ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)