โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. ชลธิชา อารมย์เสรี

ชื่อ
ชลธิชา อารมย์เสรี
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รพ.ชลบุรี
ประกาศนียบัตรการฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)