โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน

ชื่อ
วรวรรธน์ ระหว่างบ้าน
สาขาเฉพาะทาง :
ENT
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งศีรษะและลำคอ, การผ่าตัดบริเวณศีรษะและลำคอ
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)