โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ภัทรชัย เฉลิมไทย

ชื่อ
ภัทรชัย เฉลิมไทย
สาขาเฉพาะทาง :
โรคทางเดินอาหารและตับ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))
อังคาร 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))
พุธ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))
ศุกร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))