โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. พจน์ อินทลาภาพร

ชื่อ
พจน์ อินทลาภาพร
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, จีน
การศึกษา :
พบ.คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (บริหารโรงพยาบาล) มสธ.
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ อนุสาขาโรคติดเชื้อ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
อนุมัติบัตร อนุสาขาโรคติดเชื้อ แพทยสภา
อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคเอดส์
โรคติดเชื้อเขตร้อน โรคอุบัตรใหม่ อุบัตรซ้ำ
ไข้เลือดออก
ภาระติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)