โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. นิติ ประสาทอาภรณ์

ชื่อ
นิติ ประสาทอาภรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
สาขาออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
อังกฤษ & ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ) *10.00-12.00 น. เฉพาะคนไข้ Request เท่านั้น
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)