โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. อัญชิสา ศรีวิพัฒน์

ชื่อ
อัญชิสา ศรีวิพัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ตจวิทยา
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2551
วุฒิบัตร :
ตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง ปี 2558
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical Fellow in Dermatosurgery 2560
สถาบันโรคผิวหนัง แพทย์ปฎิบัติการทางคลินิกตจศัลยศาสตร์, ปี 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Dermatosurgery (ตจศัลยศาสตร์)
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)