โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ศันสนีย์ นิซู

ชื่อ
ศันสนีย์ นิซู
สาขาเฉพาะทาง :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
วว., จิตเวชเด็กและวัยุร่น
ประกาศนียบัตร Parent Training
ประกาศนียบัตร Cognitive behavior therapy
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Learning disorder
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก) โทรนัด