โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ภัทรพร วิลาวรรณ์

ชื่อ
ภัทรพร วิลาวรรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
กุมารเวชศาสตร์ระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตเด็ก จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร :
ว.ว., กุมารเวชศาสตร์
ว.ว., กุมารเวชศาสตร์ระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตเด็ก
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารเวชศาสตร์ระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตเด็ก
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ระบบทางเดินหายใจเด็ก, Sleep, critical care
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)