โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สวัสดิ์ ฟองวัฒนานนท์

ชื่อ
สวัสดิ์ ฟองวัฒนานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
ภาษา :
ไทย,อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์ ระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
Certificate Training in Gastroenterology, Tel Aviv University
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))
ศุกร์ 08:00 - 16:30 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร))