โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุวชัย อินทรประเสริฐ

ชื่อ
สุวชัย อินทรประเสริฐ
สาขาเฉพาะทาง :
สูติ-นรีเวช
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรสูติ-นรีเวช
หนังสืออนุมัติเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
สูตินรีเวชกรรม, วางแผนครอบครัว (คุมกำเนิด)
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 00:00 - 00:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกสูติ-นรีเวช) โทรนัด