โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพญ. สาริศา ณ สงขลา

ชื่อ
สาริศา ณ สงขลา
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมบูรณะ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร :
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ (ทันตกรรมบูรณะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ (ทันตกรรมบูรณะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
อังคาร 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
เสาร์ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) เสาร์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน
อาทิตย์ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)