โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ทพ. อรรถพล พงษ์สุทธิพาณิชย์

ชื่อ
อรรถพล พงษ์สุทธิพาณิชย์
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมทั่วไป
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมหัตถการ และบูรณะฟันเพื่อความสวยงาม
วัน เวลา สถานที่
พุธ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม) อาทิตย์ที่ 1, 3 ของเดือน