โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุทธิชัย โชคกิจชัย

ชื่อ
สุทธิชัย โชคกิจชัย
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
วว., อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
การศึกษาหลังปริญญา :
National Institute of Health, USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)