โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. อรรณพ เธียรศรีพจมาน

ชื่อ
อรรณพ เธียรศรีพจมาน
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (แผนกโรคปอด)