โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี

ชื่อ
ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
Thai, Japan, English
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตร :
วว., สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)