โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ จีรนันท์ สินธุรัตเวช

ชื่อ
จีรนันท์ สินธุรัตเวช
สาขาเฉพาะทาง :
การแก้ไขการได้ยิน
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:30 - 15:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พุธ 08:30 - 15:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 08:30 - 15:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)