โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ คงพล เอื้อศิริรัตนไพศาล

ชื่อ
คงพล เอื้อศิริรัตนไพศาล
สาขาเฉพาะทาง :
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (การได้ยิน)
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
วท.ม., ความผิดปกติของการสื่อความ มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., กายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Diabetes, Thyroid, Vertigo
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)