โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ผศ.อลงกต เอมะสิทธิ์

ชื่อ
ผศ.อลงกต เอมะสิทธิ์
สาขาเฉพาะทาง :
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเวียนศีรษะ
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
PhD (Rehabilitation Science) University of Minnesota, USA
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยเวียนศีรษะ, การทรงตัว
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)