โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ชนะ ภัทรสุขถวิล

ชื่อ
ชนะ ภัทรสุขถวิล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.ชลบุรี
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยกรรมหลอดเลือด, ส่องกล้อง
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)