โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล

ชื่อ
จักรกฤษณ์ เทียนสิวากุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทั่วไป
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Operative and Restoration
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อาทิตย์ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)