ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ไกรฤกษ์ เชษฐกุลานุรักษ์

ชื่อ
ไกรฤกษ์ เชษฐกุลานุรักษ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหัวใจล้มเหลว Heart Failure
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อังคาร 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 17:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อาทิตย์ 08:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)